Kategorie

Geodetické služby spojené s bydlením

Každý stavebník se během realizace své stavby neobejde bez geodetických služeb. S trochou nadsázky by se dalo konstatovat, že geodet je ten, kdo vždy na místo budoucí stavby nebo terénní úpravy přichází mezi prvními a odchází poslední. Řekněme si proto, jaké služby vám geodet může nabídnout a k čemu vám budou užitečné.
Geodet je odborný pracovník, zabývající se měřením (a zobrazením výsledků tohoto měření) částí zemského povrchu a objektů na něm. Zeměměřič je absolvent střední průmyslové školy ve studijním oboru geodézie (nejčastěji na střední průmyslové škole stavební) a nebo vysoké školy v oboru geodézie a kartografie. V laické veřejnosti se používá místo slova zeměměřič i termínu geometr.

Služby geodeta po celý průběh stavby

Služby geodeta budete potřebovat před zahájením, při uskutečňování a nakonec i při dokončení a legalizaci stavby. Před samotnou realizací stavby se stavebník neobejde bez geodetického průzkumu vlastnických vztahů k pozemku, kde bude stavba realizována a dále i k sousedním pozemkům. Budete pak mít jistotu, že například výkopové práce budou opravdu probíhat na vašem pozemku, nikoli třeba 0,5 m v pozemku sousedního vlastníka. Získáte rovněž užitečné informace o existenci inženýrských sítích v místě budoucího staveniště, data pro polohopisného a výškopisného mapového podkladu pro projekt, vytyčení polohy, výšky a tvaru všech objektů stavby a terénní úpravy. Dále bez  kontrolních měření dokončených objektů a následného vyhotovení geodetické dokumentace dokončené stavby a geometrického plánu se žádná výstavba uskutečnit nedá.

Potřebujete rozdělit pozemek

Geodeta budete potřebovat v situaci, kdy budete chtít rozdělit kterýkoli pozemek. Udělejte si představu, jak chcete pozemek rozdělit a požádejte o souhlas s dělením pozemku od územně příslušného stavebního úřadu. V případě, že souhlas s dělením pozemku získáte, obraťte se na geodeta s objednávkou na vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku. Geodet zaměří a označí v terénu hranici, která bude dělit pozemek a následně vyhotoví geometrický plán. Hotový geometrický plán (ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem) spolu se souhlasem s dělením pozemku bude sloužit jako příloha právní listiny (např. kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva), která bude sloužit jako podklad pro  změnu vlastnického práva v katastru nemovitostí.

Poloha vlastnických hranic pozemku v terénu

Máte-li pochybnosti o tom, že oplocení pozemku není postaveno na vlastnické hranici, je třeba se opět obrátit na geodeta s objednávkou na vytyčení vlastnické hranice (neznámé nebo sporné části hranice nebo celého obvodu) daného pozemku. Vytyčení hranice pozemku je třeba u zeměměřické firmy objednat také v případě, že chcete stavět nové oplocení na hranici pozemku a stavbu této drobné stavby musíte podle stavebního zákona oznámit územně příslušnému stavebnímu úřadu. Geodet hranici pozemku podle údajů katastru nemovitostí předepsaným způsobem vytyčí, lomové body hranice označí předepsanými hraničními znaky, vyhotoví vytyčovací náčrt a protokol o vytyčení hranice pozemku a všechny sousední vlastníky pozemků pozve na seznámení s průběhem a označením vytyčené hranice. Geodet, po tomto seznámení zdokumentovaném podpisy sousedů a potřebnými poznámkami ve vytyčovacím protokolu, odevzdá předepsanou dokumentaci v jednom vyhotovení katastrálnímu úřadu.

Vyznačení věcného břemene v katastru nemovitostí

Pokud chcete v katastru nemovitostí vyznačit věcné břemeno, máte jistě již představu, jaké omezení vlastnických práv konkrétního vlastníka a konkrétního pozemku má být smlouvou sjednáno. Nejprve potřebujete sjednat s příslušným vlastníkem pozemku druh věcného břemene (například právo chůze, průjezdu, braní vody ze studny, doživotního bydlení v objektu, vstupu a vjezdu na pozemek za účelem údržby a opravy atd.) a územní rozsah věcného břemene. Poté je třeba objednat u geodeta vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene v případě, že břemeno se vztahuje k určité ohraničené části pozemku. Hranice části pozemku, na které platí věcné břemeno, se zaměří nebo určí z jiných geodetických podkladů a následně se vyhotoví geometrický plán. Geometrický plán (ověřený úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzený katastrálním úřadem) pak podáte jako přílohu smlouvy o věcném břemenu k zápisu práva věcného břemene do katastru nemovitostí příslušnému katastrálnímu úřadu.

Vyznačení budovy do katastru nemovitostí

Do katastru nemovitostí lze zapsat jen stavbu, která je budovou (je spojena pevným základem se zemí, má obvodové zdivo a je zastřešena) a jejíž existence a způsob využití je legalizován kolaudačním rozhodnutím či souhlasem. Podstatnou podmínkou zápisu stavby budovy do katastru nemovitostí je existence geometrického plánu pro vyznačení budovy, který musíte objednat u geodeta. Geometrický plán dokumentuje polohu a tvar, označení parcelním číslem, výměru a další předepsané popisné údaje budovy. Plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem.

Zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí

Do katastru nemovitostí lze také, na základě návrhu stavebníka, zapsat rozestavěnou budovu proto, aby stavebník mohl doložit její existenci obvykle pro účely zápisu zástavního práva na základě smlouvy o hypotéčním úvěru uzavřené s bankou. Podstatnou podmínkou zápisu stavby rozestavěné budovy do katastru nemovitostí jsou existence geometrického plánu pro vyznačení budovy, který je třeba objednat u geodeta, dále čestné prohlášení stavebníka, že budova je rozestavěna ve smyslu příslušného ustanovení katastrálního zákona a v neposlední míře také stavebního povolení. Geometrický plán dokumentuje polohu a tvar, označení parcelním číslem, výměru a další předepsané popisné údaje budovy. Plán musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem a potvrzen katastrálním úřadem.

Chcete kolaudovat novostavbu?

Pokud ano, potřebujete jako jeden z povinných dokladů k zahájení kolaudačního řízení geometrický plán pro vyznačení budovy, kterým se dokumentuje prostorová poloha a tvar obvodu nové budovy.
ab
ab
ab
ab
ab