Kategorie

Desatero při výběru stavebního pozemku

Život v rodinném domě činí atraktivním ve srovnání s jinými možnostmi bydlení nejen větší prostor v interiéru a pocit soukromí, ale také rozšíření obytného prostoru i na okolí domu. Výběr vhodného pozemku není v žádném případě jednoduchý, ale možná vám ho ulehčí přečtení našeho desatera.

Udržovaná zahrada kolem domu je snem každého majitele

1. Stavební pozemek

Než koupíte pozemek k plánované stavbě, zjistěte si, zda je určen k danému druhu zástavby. Co je vám platný krásný pozemek za výhodnou cenu, na kterém vám stavební úřad nepovolí vybudovat vámi požadovanou stavbu. Zda je pozemek stavební, tzn. určený k zástavbě a k jakému druhu zástavby, určuje územně plánovací dokumentace (nejčastěji územní plán). Informaci o shodě vašeho investičního záměru s územním plánem vám poskytne příslušný orgán územního plánování (nejčastěji odbor územního rozvoje příslušného úřadu nebo příslušný stavební úřad). Tuto informaci doporučujeme získat písemně na základě žádosti o vyjádření k vašemu investičnímu záměru, kterou podáte na příslušný odbor územního rozvoje, resp. stavební úřad.

2. Regulace

Zjistěte si, zda se na daný stavební pozemek nevztahují závazná regulativa stanovená územním plánem nebo jiným způsobem (např. maximální zastavěnost pozemku, podlažnost, výška hřebene, římsy, tvar střechy, materiál oplocení apod.). Omezující regulativa mohou výrazně narušit představu o vámi plánované stavbě tak, že se kupovaný pozemek pro vás může stát nezajímavým. Informaci o případných regulativech kupovaného pozemku vám poskytne příslušný orgán územního plánování (nejčastěji odbor územního rozvoje příslušného úřadu) nebo příslušný stavební úřad. Tuto informaci doporučujeme také získat písemně na základě žádosti o stanovení regulativ k danému pozemku, kterou podáte na příslušný odbor územního rozvoje, resp. stavební úřad. Tuto žádost je možno spojit s žádostí uvedenou pod bodem 1.

3. Sítě, kapacita

Zjistěte si, kde je možné se napojit na nezbytné inženýrské sítě (voda, kanalizace, plyn, elektřina, telefon). Prověřte si nejen napojovací místo příslušné sítě, ale i její kapacitu. Neúměrně dlouhá přípojka sítě, popřípadě chybějící kapacita v síti může celou stavbu výrazně prodražit nebo dokonce váš investiční záměr ohrozit. Prověření napojovacího místa i potřebné kapacity je většinou nutné učinit písemně pomocí formulářů k tomu určených, uvést odhad požadované kapacity (kW, m3 plynu apod.) s podáním na příslušného správce sítě.

4. Sousedské vztahy

Zjistěte si, kdo bude vaším budoucím sousedem. Představte svým budoucím sousedům svůj investiční záměr a ověřte si, že proti němu nebudou mít zásadní námitky. Špatné sousedské vztahy vám mohou znepříjemnit život i zkomplikovat proces povolovacích řízení na vaši stavbu. Každý majitel pozemku, který s vámi byť jen jeden metr sousedí, může být účastníkem povolovacího řízení a má právo se i bezdůvodně odvolat proti vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Vyřízení odvolání může vydání stavebního povolení posunout až o půl roku, nehledě na nezaručený výsledek. Proto je vždy lepší se se všemi sousedy domluvit.

5. Geologické poměry

Alespoň orientačně si zjistěte, jaké jsou geologické poměry na staveništi. Zakládání stavby na zasypané skládce či ve velmi špatných geologických podmínkách může celou stavbu výrazně prodražit. Za tímto účelem kontaktujte geologa nebo firmu zabývající se geologickými průzkumy s žádostí o orientační geologický posudek.

6. Architekt

Kontaktujte architekta, se kterým chcete spolupracovat při vlastním návrhu stavby, a požádejte ho o jeho názor na kupovaný pozemek, na jeho velikost, umístění vzhledem k členitosti terénu, orientaci ke světovým stranám, okolní zástavbě a dalším územním souvislostem. Existují pozemky, které jsou pro daný typ zástavby vhodné a naopak nevhodné. Předběžným stanoviskem zkušeného architekta se ujistíte, že vaše plány jsou v rámci zástavby pozemku reálné.

7. Právní zatížení nemovitosti

Pečlivě prověřte, zda není na kupovaný pozemek vázáno jakékoli právní zatížení (zástavní právo, věcné břemeno). Navštivte územně příslušný katastrální úřad a podle čísla katastru a katastrálního území si nechte vyhotovit aktuální výpis z katastru nemovitostí. Za tímto účelem doporučujeme kontaktovat zkušeného právníka, který by vás měl provést i celým procesem převodu vlastnického práva.

8. Platnost kupní smlouvy až po vydání ÚR, resp. SP

V případě, že chcete mít jistotu, že na kupovaném pozemku bude možno realizovat váš záměr, můžete po dohodě s prodávajícím uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na koupi pozemku a vázat uzavření kupní smlouvy na vydání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení. Tento princip je vhodné uplatnit zvláště v případě zvýšeného rizika s případným vydáním územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Realizaci celé transakce doporučujeme zajistit zkušeným právníkem.

9. Širší vztahy

Projděte si nejbližší okolí pozemku a prověřte si, zda neexistují okolnosti, které by mohly znepříjemnit, omezit či ohrozit budoucí užívání stavby. Například pravidelná trasa letecké linky vedoucí přímo nad pozemkem, nedaleká siláž, kravín nebo čistička odpadních vod, převažující směr větrů z nedaleké průmyslové zóny nebo plánovaná výstavba dálnice v těsné blízkosti pozemku apod. Jsou okolnosti, které na první pohled nebo při jedné návštěvě pozemku nemusíte zaregistrovat, avšak v budoucnu vám mohou značně znepříjemnit život.

10. Znovu si projděte výše uvedené body

Pěkné prostředí na samotě je jistě příjemné, ale před koupí pozemku bychom měli zvážit, jestli je pro nás vhodné
ab
ab
ab
ab
ab