Kategorie

Dědická daň známá i neznámá

Dědická daň nebo také „daň ze smrti“, jak se jí někdy expresivně říká, je nejméně oblíbenou daní. Nicméně ve většině evropských států se platí a zřejmě se i nadále platit bude.
V Čechách jsme konečně „srovnali skóre“ s ostatními státy Evropské unie a od 1. ledna 2008 dali sbohem socialistické optice při předávání (dědění) majetku. Vláda se zavázala nejen k reformě dědické daně, ale také k celé reformě veřejných financí.

Osvobozeni od dědické daně

To, co mělo být už dávno zcela přirozené, se konečně stalo skutkem. U dědictví a darů jsou od daně osvobozeni rodiče, děti, sourozenci, tety, strýci, švagrové i snachy. Řečeno jazykem práva od 1. ledna 2008 nabývá účinnosti (s výjimkou některých ustanovení) zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Součástí změn daňových zákonů v rámci reformy veřejných financí jsou také změny zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí ve znění pozdějších předpisů uvedené v části šesté čl. XII a XIII cit. zákona.

Co se mění a co zůstává

Daně přirozeně nikdy zcela nezmizí, ale budou je platit pouze ti, kteří spadají do tzv. III. skupiny dědiců. Přitom do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé – děti, rodiče, prarodiče, manželé. Ve II. skupině jsou příbuzní, sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety; patří sem i manželé dětí (zeť, snacha), děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán, tchyně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby, které s dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na dárce nebo zůstavitele.
Dědická daň se tedy v ČR aktuálně vztahuje pouze na osoby zařazené do III. skupiny definované v rámci zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí jako ostatní fyzické a právnické osoby.
Podle platných zákonů je aktuální progresivní sazba dědické daně v rozmezí od 7 % pro hodnotu dědictví do 1 milionu korun po hodnotu 40 % uvalenou na základ daně přesahující 50 milionů korun, přičemž součástí metodiky kalkulace daně je rovněž vynásobení výše uvedených hodnot koeficientem 0,5 (viz např. http://www.mesec.cz/dane-a-stat/dan-dedicka/kalkulacky/vypocet-dedicke-dane/).
V porovnání s německou či rakouskou daňovou legislativou je v ČR daní zatížen sice menší okruh dědiců, nicméně německý i rakouský zákon definují významné odčitatelné položky od základu daně týkající se dědění hospodářského majetku.
ab
ab
ab
ab
ab