Kategorie

Daň z nemovitosti 2011 jednoduše a přehledně

Už jen do konce ledna máte čas na podání přiznání k dani z nemovitosti. K jakým změnám došlo a jak při podání postupovat?

Kdo přiznání k dani z nemovitosti podává?

Daňové přiznání k dani z nemovitosti podávají noví majitelé nemovitostí na území ČR a zároveň i stávající majitelé, u nichž došlo ke změně okolností, které hrají ve vyměření daně roli. Tato změna se může týkat například výměry, druhu pozemku, realizace přístavby a podobně. Dům na venkově s přilehlým pozemkem V případě, že se zapsání vlastnictví do katastru nemovitostí protáhlo z roku 2010 až do letošního, termín pro daňové přiznání se posouvá na třetí měsíc následující po měsíci zapsání. Má-li nemovitost více vlastníků, podává přiznání pouze jeden, přičemž daň se rovnoměrně dělí mezi všechny vlastníky. Nově ovšem mohou přiznání podat i jednotliví vlastníci samostatně, případně si zvolit zmocněnce. U bytových družstev platí, že se hromadné přiznání k dani z nemovitosti podává pouze v případě, kdy dům není v katastru rozepsán do jednotlivých bytových jednotek.

Jak zjistím výši daně?

Konkrétní částka daně v případě staveb vychází z výměry nemovitosti uvedené v celých metrech čtverečních k 1. lednu 2011. Tento základ se pak násobí sazbou určenou pro daný druh nemovitosti. Pokud jde o byt, dům nebo ostatní nebytové prostory, částka se dále násobí koeficientem stanoveným podle počtu obyvatel sídla. Pozor, výši tohoto koeficientu může obec v některých částech zvýšit. V posledním kroku se pak výsledek násobí takzvaným místním koeficientem, pokud byl obcí stanoven. Jednotlivé sazby daně se od loňského roku nezvyšují.
Druh nemovitosti Daňová sazba
Orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad 0,75 %
Trvalý travní porost, hospodářský les, rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb 0,25 %
Zastavěná plocha a nádvoří 0,20 Kč/m2
Stavební pozemek 2,00 Kč/m2
Ostatní plocha 0,20 Kč/m2
Obytný dům 2,00 Kč/m2
Ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu 2,00 Kč/m2
Stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci 6,00 Kč/m2
Stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci 2,00 Kč/m2
Garáž vystavěná odděleně od obytného domu 8,00 Kč/m2
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2,00 Kč/m2
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10,00 Kč/m2
Stavba užívaná pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10,00 Kč/m2
Byt 2,00 Kč/m2
Ostatní stavba 6,00 Kč/m2
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství 2,00 Kč/m2
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba 10,00 Kč/m2
Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost – ostatní podnikatelská činnost 10,00 Kč/m2
Samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž 8,00 Kč/m2
Ostatní samostatný nebytový prostor 2,00 Kč/m2
U pozemků je určení základu daně závislé na druhu pozemku. Například u orné půdy, zahrady, vinice nebo ovocného sadu se základ vypočítá násobením výměry pozemku stanovenou průměrnou cenou půdy na metr čtvereční. U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním nebo průmyslovým chovem ryb se výměra násobí 3,80 korun. Tento základ se opět dále násobí příslušnou sazbou daně.

Splatnost daně z nemovitosti

Vyměřenou daň z nemovitosti je třeba uhradit do konce května 2011. Pokud částka přesahuje 5000 korun, pak lze splátku rozdělit na dvě části - nejzazším termínem pro uhrazení první poloviny je konec května, druhou polovinu musíte uhradit do konce listopadu. Přesnou částku najdete na složence, kterou vám včas zašle Finanční úřad. Minimální hranice pro platbu daně zůstává na 30 korunách.
ab
ab
ab
ab
ab