Kategorie

Barrandovský had k filmovým ateliérům

Nová pěší lávka na pražském sídlišti Barrandov, která navazuje na tramvajovou trať Hlubočepy – Barrandov, konkrétně na zastávku s názvem K Barrandovu, a vede směrem k filmovým ateliérům, je již v provozu.
Základní urbanistická architektonická a konstrukční koncepce vznikla podle autorského návrhu doc. ing. arch. Patrika Kotase a ing. arch. Jana Malce, konstrukční a statické řešení je dílem Ing. Jiřího Schindlera a Ing. Pavla Ryjáčka ze společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s.

Barevné značení – jděte po modré

Lávka plní kromě své dopravní funkce také funkci orientačního jasně zapamatovatelného bodu, stejně jako barevné značení stanic na trase Hlubočepy–Barrandov, které je také dílem Patrika Kotase. Navržená nosná zavěšená konstrukce lávky s pilony, ocelovými táhly a subtilní mostovkou navazuje na architektonické pojetí sousední (modré) tramvajové zastávky K Barrandovu. Základním prvkem mostovky je ocelová páteř mající kruhový průřez, na kterou jsou umístěna ztužující nosná žebra vycházející z nerezových táhel zavěšených z příhradových stožárů. Závěsy s táhly jsou umístěny vždy po vnějším obvodu dvou protisměrných oblouků, neboť mostovka je v půdorysu protáhle esovitě zakřivena. Obě osnovy závěsů jsou vůči sobě na protilehlých stranách.

Modrý vinoucí se had

Vzhledem k existenci stávajících protihlukových stěn a objektů s garážemi, které nebylo možné podle slov realizátorů demolovat, a díky nimž nepřicházela v úvahu realizace úrovňového pěšího přechodu, vycházela koncepce lávky ze skutečnosti, že směrové vedení lávky nemůže být kolmé ke komunikaci, nýbrž že musí propojit přístupové body situované na každé straně ulice K Barrandovu ve zcela odlišných místech. Byla zvolena koncepce esovitě půdorysně zakřivené mostovky, na kterou navazují z obou stran pěší stoupající rampy. Výsledné dílo pak působí jako originálně se vinoucí modrý had vedoucí do říše filmu, směrem k barrandovským ateliérům.

Nad územní bariérou

Tramvajová zastávka je situována poblíž paralelně vedoucí ulice K Barrandovu, což je hlavní komunikační osa, přetínající sídliště Barrandov na dvě vzájemně obtížně dostupné části. Ulice K Barrandovu má totiž charakter vnitroměstské rychlostní komunikace a už svým pojetím i množstvím projíždějících vozidel představuje významnou bariéru území. „Z těchto důvodů se již v dřívějších fázích přípravy tramvajové tratě počítalo se záměrem, že tato zastávka bude propojena s územím na opačné straně ulice K Barrandovu, a že tak dojde k propojení směrem k filmovým ateliérům. K realizaci tohoto záměru v rámci výstavby tramvajové tratě však nedošlo..," upřesňuje Patrik Kotas, autor zajímavého návrhu.
ab
ab
ab
ab
ab