Kategorie

Autorizovaný inspektor a jiné "novinky" ze stavebního zákona

Ačkoliv nový stavební zákon č. 183/2006 je v platnosti již od 1. 1. 2007, některé jeho aspekty jsou stále nejasné či málo využívané. Pojďme se na ně podívat zblízka.
 

Nový stavební zákon: ohlášení stavby

Poměrně důležitou novinkou je skutečnost, že výstavba většiny rodinných a rekreačních domů se zastavěnou plochou do 150 m2 s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími včetně podkroví nemusí projít složitostmi stavbeního řízení pro získání stavebního povolení.

Stavby na ohlášení, bez stavebního povolení

Na „ohlášku“ je stejně tak možné pouze provádět demolice a ty stavební práce, které nezasahují do nosných konstrukcí. Podmínkou zde také je, že tyto stavby jsou v zastavěném území nebo na ploše vymezené v územním plánu pro zástavbu. Na druhou stranu se ale zpřísnily podmínky ohlášky – například nelze stavět jen na „ohlášku“ v chráněných územích. Na vyjádření k ohlášení stavby má stavební úřad lhůtu 40 dnů. Pokud se neozve, tento „tichý souhlas“ platí rok – během kterého musíte s pracemi alespoň začít. Zvažte proto svou situaci, zda by pro vás nebylo jednodušší přidržet se stavebního řízení. V takovém případě vás jistě potěší, že nově si teoreticky část dokumentů opatřuje sám stavební úřad (např. výpis z katastru nemovitostí) – v zákoně je tak definován princip kontinuity. V praxi ale záleží na rozhodnutí kompetentního stavebního úřadu, resp. úředníka.

Ohlášení stavby v praxi

V praxi ovšem i vyřízení "pouhého" ohlášení stavby trvá několik měsíců. Náležitosti, které musíte k ohlášení doložit jsou stejné, jako náležitosti ke stavebnímu povolení (např. koordinovaná stanoviska poskytovatelů sítí, projektová dokumentace, stavební dozor, vyjádření sousedů). Jen neplatíte poplatek a nemusíte na závěr absolvovat kolaudační řízení; postačuje oznámení úřadu o zahájení užívání stavby.

Nový stavební zákon: územní souhlas

Na základě územního souhlasu či rozhodnutí lze nově stavět bez nutnosti ohlášky či stavebního řízení. Klasickým příkladem může být zahradní altánek, kůlna nebo garáž do 25 m2 . Primární je ale souhlas stavebního úřadu, že na daném místě může stavba být. Stavební úpravy pak nevyžadují ani územní souhlas či rozhodnutí, pokud se jedná o tzv. bezkonfliktní stavbu: změnami nebudete stavbu zvyšovat či rozšiřovat, nezasáhnete do nosných konstrukcí, nezměníte se její vzhled či způsob užívání, neohrozíte životní prostředí či nesnížíte požární bezpečnost. Nově tu však existuje povinně veřejné ústní jednání při územním řízení, kde každý může uplatnit připomínky, ke kterým musí stavební úřad příhlížet. Pokud budou některé přijaty, stavba se pak neřídí pravidly územního souhlasu či rozhodnutí, ale podstupuje klasické územní řízení.

Nový stavební zákon: autorizovaný inspektor

Pokud vám nevyhovuje ani jedna z výše nabízených variant, můžete využít takzvaného zkrácené stavebního řízení s využitím služeb autorizovaného inspektora. Autorizovaný inspektor je nový institut. Jedná se o certifikovaného odborníka s dlouhou praxí ve stavebnictví, který za smluvně sjednanou úhradu přebírá část práce stavebního úřadu. Nejprve zkontroluje technické podklady a projektovou dokumentaci a vydá certifikát, který je roven stavebnímu povolení. Tím ale jeho práce nekončí. V průběhu stavby na ni dohlíží, komunikuje se stavbyvedoucím a stanovuje termíny kontrol. Autorizovaný inspektor nenahrazuje stavební dozor a je placený tím, kdo s ním uzavřel smlouvu. Rozhodně se tedy  nejedná o službu financouvanou stavebním úřadem. Pokud s autorizovaným inspektorem (jejichž oficiální seznam najdete na www.autorizovaniinspektori.cz) uzavřete smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace stavby, můžete tuto stavbu provádět pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu s připojenou projektovou dokumentací a certifikátem vydaným autorizovaným inspektorem.

Nový stavební zákon: kolaudace

Díky novelizaci stavebního zákona odpadly klasické obavy, zda bude nový rodinný dům „schválen“ - tedy zda projde závěrečnou kontrolou. Dnes je možné v dokončeném domě ihned začít bydlet, je ale třeba dát stavebnímu úřadu vědět alespoň 30 dní předem, že dům budete užívat. Pokud do 30 dnů nepřijde zákaz – či úředník, který přijde zkontrolovat provedení stavby a nařídí úpravy, pak vítejte v novém domově!

ab
ab
ab
ab
ab